Gala Finałowa Konkursu Markowy Samorząd 2014

Gala Finałowa
Konkursu Markowy Samorząd 2014

27 maja 2014 r., godzina 17.00
hotel The Westin, ul. Jana Pawła II 21, Warszawa

AGENDA GALI:

1. Oficjalne otwarcie Gali

2. Dyskusja Panelowa „Inteligentny rozwój poprzez działanie w partnerstwie”.

I panel dyskusyjny: Nowa perspektywa UE - (nie)wiadoma szansa

 • System planowania rozwoju 2004 – 2014 – 2020.
  Województwo a region - polityka regionalna rządu/rola wojewody
  Podmioty administracyjne zajmujące się polityką rozwoju ograniczone zostały do układu rząd - samorząd województwa. W układzie terytorialnym podstawową rolę w polityce rozwoju pełnią samorządy gmin. Rola wojewody jako przedstawiciela rządu w polityce rozwoju została zmarginalizowana. Obszar województwa okazał się na tyle heterogeniczny, że nie może pełnić roli podstawowej w polityce rozwoju - konieczne jest wyodrębnienie obszarów funkcjonalnych poniżej poziomu województwa, powyżej poziomu powiatowego. Kontrakt terytorialny - szczególnego rodzaju umowa publiczno-prawna - substytutem systemu prawnego, gwarantującego koordynację działań podmiotów publicznych w układzie terytorialnym. Jak rozdzielić rolę wojewody, samorządu terytorialnego w polityce rozwoju po 2020 r.?
 • Region – instytucjonalizacja współpracy rządu i samorządu terytorialnego.
  Region nie jest tożsamy z obszarem województwa - możemy wyróżnić regiony miejskie/metropolitalne i wiejskie. Polityka rządu w rozwoju nie ogranicza się do wyrównywania różnić w zakresie potencjału województw, jest to polityka realizująca w ramach zadań państwa przedsięwzięcia na konkretnych fragmentach terytorium państwa. Analogicznie jest z samorządem lokalnym. Jaka winna być rola samorządu regionalnego w strukturze państwa, w konsekwencji jakie winny być zbudowane instytucje współpracy administracji rządowej i samorządowej w układzie regionalnym?

II panel dyskusyjny: Finansowanie inwestycji samorządowych

 • Efektywne wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowania inwestycji
  U podstaw dyskusji nt. efektywnego wykorzystania środków finansowych stoi diagnoza potrzeb inwestycyjnych, bo to one określają zapotrzebowanie na konkretne instrumenty finansowe. Nowa perspektywa ue determinuje kluczowe kierunki rozwoju stawiając nacisk na spójność społeczną i dostępność usług publicznych. Z jednej strony przewiduje się realizację inwestycji infrastrukturalnych, z drugiej ogromną potrzebą jest dostarczenie zaplecza mieszkaniowego w miastach oraz infrastruktury ochrony zdrowia. Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy wyborze sposobu finansowania inwestycji? Jakich instrumentów dostarcza sektor bankowy? Czy są one adekwatne do potrzeb samorządów

3. Rozstrzygnięcie konkursu - ceremonia wręczenia nagród II edycji konkursu Markowy Samorząd 2014

4. Uroczysty bankiet

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan